I Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki zamawiania próbek, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą Gadzet-24.pl z siedzibą w Radomiu przy ul. Polna 30/32, 26-600 Radom, zwaną dalej Gadżet-24.pl, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.2. Właścicielem marki Gadżet-24.pl oraz katalogu produktów https://gadzet-24.pl/ jest firma Gadzet-24.pl z siedzibą w Radomiu przy ul. Polna 30/32, 26-600 Radom, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia. NIP: 7962702157, REGON: 142524919. Konto bankowe: do wpisania (Bank: do wpisania).

1.3. Definicje:
a) Sklep internetowy – katalogu produktów Gadżet-24.pl dostępny pod adresem https://gadzet-24.pl/
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Gadżet-24.pl – sprzedawca – Gadzet-24.pl z siedzibą w Radomiu przy ul. Polna 30/32, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia. NIP: 7962702157, REGON: 142524919.
d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gadżet-24.pl
f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Gadżet-24.pl, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Gadżet-24.pl,
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Gadżet-24.pl,
o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Gadżet-24.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

1.4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Gadżet-24.pl polegają na:
a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
b) kontakt z Gadżet-24.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,
c) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu,
d) prowadzeniu Newslettera.

1.5. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie https://gadzet-24.pl/, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6 Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

1.7. Do korzystania ze Sklepu internetowego https://gadzet-24.pl/, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

II Zasady przesyłanych wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu Gadżet-24.pl są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie https://gadzet-24.pl/

2.2. Wyceny zamówień dokonywane są bezpłatnie. Otrzymanie wyceny nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do skorzystania z usług firmy Gadżet-24.pl. Wycena ważna jest przez okres 7 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi po upływie 7 dni kalendarzowych od przesłania wyceny bez podania przyczyny.

2.3. Gadżet-24.pl zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

III Zamawianie próbek

3.1. Każdy Klient otrzymuje możliwość zamówienia próbek i innych towarów dostępnych w Katalogu Gadżet-24.pl

3.2. Próbki zostają wysłane lub przekazane do Klienta wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu zapłaty. Gadżet-24.pl nie wysyła darmowych próbek.

3.3. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zamawianych próbek. Gadżet-24.pl dokona zwrotu w wysokości 80% wartości zamawianych próbek. Zwrot nastąpi w postaci przelewu bankowego na konto Klienta, po uprzednim wystawieniu faktury korekty.

3.4. Próbkami określamy pojedynczy zakup nieprzekraczający 50 zł netto, a przy korekcie faktury nie są uwzględniane koszta wysyłki, które pokrywa nabywca.

3.5. Uznaje się, że Klient zaakceptował próbkę, jeśli w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu próbki Klient nie poinformował o jej odrzuceniu.

IV Warunki składania zamówień

4.1. Klientami Gadżet-24.pl mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.

a) Kupujący oświadcza że zawarta umowa, kupiony towar ma dla prowadzącego działalność gospodarczą charakter zawodowy.

4.2. Klient będący konsumentem, który nie prowadzi działalności gospodarczej, może złożyć zamówienie o maksymalnej wartości nieprzekraczającej 200 zł brutto.

4.3. Do realizacji zamówienia pracownik Gadżet-24.pl przystąpi tylko wówczas gdy:

a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar, a także ilość) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki towaru.

b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy.

Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe.

4.4. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 4.3.

a) Termin realizacji jest liczony w pełnych dniach roboczych, tj. przy zaksięgowaniu się płatności i akceptacji wizualizacji np. we wtorek po godzinie 12:00, termin realizacji liczony jest od środy.

4.5. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

4.6. Gadżet-24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 7 dni roboczych.
Podawane przez Gadżet-24.pl terminy i czasy dostaw są orientacyjne i nie są ostateczne. Gadżet-24.pl nie ponosi odpowiedzialności za będącą skutkiem opóźnienia szkody, a w tym za utratę zysku lub inne szkody, powstałe w wyniku opóźnienia realizacji zamówienia.

4.7. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 4.3. w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumowane jako zawarcie umowy.

4.8. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.

4.9. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w czasie 30 dni kalendarzowych. Dni liczone są od dnia dostarczenia powiadomienia o możliwości odebrania zamówienia. Potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail, na adres podany podczas składania zamówienia. Zamówienia nieodebrane w wyznaczonym czasie będą utylizowane. Po tym czasie, Klient chcący otrzymać zamówienie, jest zobowiązany do jego ponownego złożenia.

4.10. W przypadku zmiany projektu/techniki znakowania/kolorów znakowania po akceptacji wizualizacji i rozpoczęciu procesu produkcji obowiązuje opłata związana z kosztami przygotowalni w wysokości 150,00 zł netto + koszt manipulacyjny wyceniany indywidualnie w zależności od techniki znakowania.
Ostateczna decyzja o możliwości naniesienia zmian określana jest przez opiekuna zamówienia w oparciu o status zamówienia uwzględnionego w planie produkcyjnym.

4.11. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni roboczych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, kataklizmy, wojny, epidemie, pandemie i inne ograniczające swobodny przepływ osób oraz towarów.

4.12. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z rezerwacją danego produktu z zamówienia do momentu opłacenia i zaakceptowania wizualizacji produktu.
Jednocześnie Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany modelu/koloru produktu w przypadku wystąpienia braku danego produktu. W przypadku braku możliwości zmiany produktu wykonana zostanie korekta tylko na brakujące produkty z zamówienia, a kwota zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.

4.13. W przypadku nieodebrania przesyłki kurierskiej z zamówieniem, Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z przesyłką zwrotną zamówienia oraz kosztów ponownego nadania przesyłki.

4.14. Zmiana adresu dostawy zamówienia może spowodować opóźnienie w dostawie zamówienia. Jednocześnie Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na zmianę adresu dostawy, w zależności od aktualnego statusu zamówienia.

V Zasady składania reklamacji

5.1. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń produktów do 7 dni roboczych od odebrania towaru. W celu złożenia reklamacji należy skorzystać z kwestionariusza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: https://gadzet-24.pl/reklamacje/.

5.2 Towary oferowane w Gadżet-24.pl nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).

5.3. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana nie później niż na 10 dzień roboczy, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

5.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Biura Obsługi Klienta.

5.5. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzenia towaru. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

5.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Biura Obsługi Klienta w pierwszej kolejności będzie wykonana ponownie część zamówienia, którego tyczy się reklamacja. Tylko w przypadku, gdy ponowne wykonanie części reklamowanego zamówienia nie będzie możliwe, Klient otrzyma zwrot w wysokości ustalonej przez Kierownika Biura Obsługi Klienta do reklamowanego zamówienia w postaci przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta w zależności od rodzaju uszkodzenia reklamowanego produktu.

5.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na produkcie w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany druk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

5.8 Gadżet-24.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne takie jak: przetarcie, rozdarcie, wgniecenie etc. powstałe po dniu wydania towaru.

5.9. Reklamowany towar powinien być przekazany przez klienta na adres Gadżet-24.pl. Jeżeli towar reklamowany został uprzednio rozdzielony na innych odbiorców, koszt zebrania reklamowanego towaru spoczywa na Kliencie. Gadżet-24.pl zastrzega sobie, że nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem tj. na koszt Odbiorcy. Koszty poniesione przez Klienta, związane z doręczeniem reklamowanego artykułu, mogą zostać zwróćone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

5.10 Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem w ciągu 2 dni kalendarzowych od momentu odebrania zamówienia.
Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5.11. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odchyłu kolorystycznego pomiędzy produktami w zależności od partii danego produktu i dostawy danego produktu. Klientowi nie przysługuje w tym wypadku prawo do reklamacji produktu.

5.12. Gadżet-24.pl ma prawo dostarczyć 5% więcej lub mniej zamówionych przez Klienta produktów nadrukowych oraz uwzględnić to na fakturze.

VI Zwrot towaru oraz rezygnacja z zamówienia

6.1 Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

6.2. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie wyłącznie na towar bez jego znakowania istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania pod warunkiem, że wartość zamówienia nie przekracza 50 zł netto. Wówczas Klient otrzyma zwrot w wysokości 80% wartości zamawianego towaru. Koszt w wysokości 20% pobierany przez Gadżet-24.pl związany jest z ponownym wprowadzeniem towaru do Magazynu. Jeśli Klient ma odroczony termin płatności, a nie odbierze zamawianego towaru bez znakowania, zostanie również obciążony kosztem 20% wartości zamawianego towaru.

6.3. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub przekazanie osobiste pełnego zamówienia zgodnego z paragrafem 4.3.

VII Płatności

7.1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto. Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, a także kosztów znakowania Produktów, które są ustalane indywidualnie.

7.2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

VIII Ochrona danych osobowych

8.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gadżet-24.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

8.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Gadżet-24.pl wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu. 8.3.Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Gadżet-24.pl.

8.3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego https://gadzet-24.pl/

8.4. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.

8.5. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

8.6. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.

8.7. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io

8.8. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

8.9. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

8.10. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

IX Ochrona praw autorskich

9.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego https://gadzet-24.pl/ są własnością Gadżet-24.pl lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

9.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://gadzet-24.pl/ w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Gadżet-24.pl lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

9.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego https://gadzet-24.pl/ oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

9.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Gadżet-24.pl lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

X Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: https://gadzet-24.pl/regulamin.html. Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

10.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: https://gadzet-24.pl/regulamin.html , gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Gadżet-24.pl, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

10. 3 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Radomiu.

10.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

10.5. Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2015 roku.

Gadzet-24.pl

ul. Polna 30/32, 26-600 Radom
Pn - pt od 8:00 do 16:00

NIP: 796-270-21-57
REGON: 142 524 919